Za zmanjševanje izpustov fluoriranih toplogrednih plinov
22.04.2020

Zemlja prek svetlobe sončnih žarkov prejema energijo od Sonca. Površina Zemlje absorbira sončno svetlobo, ki se oddaja kot toplotno sevanje. Toplogredni plini absorbirajo odhodne sevalne energije in ponovno oddajajo nekaj te energije proti Zemlji. S tem nastane učinek tople grede, ki segreva Zemljo.

 

Za zmanjševanje izpustov fluoriranih toplogrednih plinov

Klimatologi opozarjajo, da je trenutno povečani učinek tople grede zaradi toplote, ki se s površja širi proti vesolju in ujame v atmosferi, kjer nekateri toplogredni plini preprečujejo, da bi toplota pobegnila. Montrealski sporazum, ki z dopolnitvami velja od 1.1.1989 je mednarodni sporazum, ki predstavlja temelj celovitega reševanja enega izmed najpomembnejših emisijskih problemov našega planeta. Mednarodna odločitev je prispevala k zmanjšanju količine toplogrednih plinov prisotnih v Zemljini atmosferi. 

Kateri so toplogredni plini, ki so med krivci povečanega učinka tople grede?

Agencija za okolje republike Slovenije med toplogredne pline uvršča: ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), didušikov oksid (N2O), F-pline (HFC in PFC) in žveplov heksafluorid (SF6). Njihov toplogredni potencial (Global Warming Potential ali GWP) se izraža v razmerju glede na toplogredni učinek CO2, kateri je po dogovoru 1.

Agencija Republike Slovenije za okolje je ugotovila, da ima v Sloveniji ogljikov dioksid največji delež v skupnem deležu izpustov toplogrednih plinov, v letu 2017 je znašal 81,7 %. Delež izpustov F-plinov, med katere sodijo fluorirani ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6), je v letu 2017 znašal 2,2 %.

Klimatske naprave in toplotne črpalke vsebujejo fluorirane ogljikovodike

V gospodinjstvih najpogosteje uporabljane klimatske naprave in toplotne črpalke v deljeni izvedbi vsebujejo fluorirane ogljikovodike. Indeks toplogrednega potenciala (GWP za 100 let) fluoriranih ogljikovodikov vsebovanih v klimatskih napravah in toplotnih črpalkah, ki so najbolje prodajane in uporabljene v slovenskih objektih namenjeni stanovanjski in poslovni rabi je:

  • za plin R410A je indeks 2088 CO2 ekvivalenta
  • za plin R32 je indeks 675 CO2 ekvivalenta 

Vsebnost F-plinov in toplogredni potencial sta obvezen podatek, ki ga mora proizvajalec prikazati v prospektih za opremo, ki jo prodaja na evropskem trgu.

SISTEM KORENČKA

Spodbujanju ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v javnem sektorju, gospodinjstvih, prometu in industriji je bilo leta 2017 namenjenih 25,9 milijonov € nepovratnih sredstev, leta 2018 pa 41,6 milijonov €, ko je bilo za učinkovito rabo energije namenjenih 24,8 milijonov €, kar predstavlja 61 % spodbud izplačanih v tem letu. Preostali delež izplačila nepovratnih spodbud je šlo iz Sklada za podnebne spremembe (22 %) ter Kohezijskega sklada (13 %).

Tudi v letu 2018 je bilo največ sredstev namenjenih spodbujanju ukrepov v stavbah, delež nepovratnih sredstev za ta sektor znaša 86 %, navajajo v Podnebnem ogledalu 2019; Ocena doseganja ciljev OP TGP, končno poročilo. Poročilo je bilo pripravljeno v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, Slovenska podnebna pot do sredine stoletja.

Predmet javnega poziva EKO SKLADA so nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb. EKO SKLAD podeljuje tudi subvencije za učinkovite toplotne črpalke.

SISTEM PALIC

Na področju ravnanja z F-plini dobro deluje sistem dveh palic:

1. MEHKA PALICA – mehanizem kvot za F-pline

Cilj evropske uredbe o F-plinih sprejete leta 2014 je vzpostaviti učinkovit in sorazmeren mehanizem kvot za zmanjšanje emisij fluoriranih toplogrednih plinov, ki bi prispeval k doseganju podnebnih ciljev evropske skupnosti. Evropska komisija je že julija 2017 v svojem poročilu o oceni metode dodeljevanja kvot v skladu z uredbo o F-plinih zapisala, da je uredba dovolj ambiciozna, da bo EU lahko izpolnila svoje globalne obveznosti.

Do leta 2025 bo po fazah izvedeno znižanje količine in prepovedi za prodajo nekaterih izdelkov, ki vsebujejo F-pline. Podjetja, ki smo prejela letne kvote, moramo predložiti dokaze o upoštevanih količinah F-plinov in evropski komisiji letno poročati. Od leta 2018 moramo uvozniki (do konca marca) predhodno s F-plini polnjene opreme, s skupno več kot 100 tonami ekvivalenta CO2 F-plinov zagotoviti, da neodvisni preveritelj verificira točnost dokumentacije in izjavo o skladnosti. Verifikacijo lahko opravi inštitut SIQ Ljubljana, ki je akreditiran za preverjanje poročil o emisijah toplogrednih plinov skladno z Direktivo 2003/87/ES.

Zahteve za predhodno, s F-plini polnjeno opremo se zaostrujejo glede na dogovorjeno časovnico, zato je od določenih datumov prepovedano na trg dajati sledečo opremo na področju klimatizacije:

Vrsta opremeVeljavnost prepovedi 

Premična sobna oprema za klimatizacijo (hermetično zaprta oprema,
ki jo končni uporabnik lahko premika med različnimi prostori),
ki vsebuje HFC z GWP 150 ali več.

1. januar 2020

Centralizirani hladilni sistemi za komercialno uporabo z zmogljivostjo
40 kW ali več, ki vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo fluorirane
toplogredne pline z GWP 150 ali več (razen v primarnih hladilnih
krogotokih v kaskadnih sistemih, kjer je dovoljena uporaba fluoriranih
toplogrednih plinov z GWP, ki je manjši od 1.500).

1. januar 2022

Enojne klimatske naprave, ki vsebujejo manj kot 3 kg fluoriranih
toplogrednih plinov in vsebujejo ali za svoje delovanje potrebujejo
fluorirane toplogredne pline z GWP 750 ali več.

1. januar 2025

 

Proizvajalci opreme, ki so globalni igralci na področju klimatizacije in ogrevanja prostorov imajo izdelano dolgoročno strategijo razvoja, ki spoštuje okolje, zato na trg dajejo vedno prijaznejše izdelke, ki vsebujejo pline z nizkim indeksom GWP, kateri se bodo uporabljali tudi po letu 2025.

 

Primerjava toplogrednega učinka F-plina pred polnjenega v talni klimatski napravi je konkretna demonstracija učinkovitosti mehanizma kvot za podjetja, ki na trg dajejo opremo, ki vsebuje F-pline. Toplogredni potencial R32 v novem modelu talne klimatske naprave je 5 x nižji od toplogrednega potenciala R410A, ki ga je vseboval predhodni model.

 

Prodajno leto 

Model

Hladilna moč kW

Grelna moč kW

Vsebuje F-plin kg

CO2 ekvivalent 

V prodaji do 2019 MFZ-KJ2,53,4R410A - 1,12,3
V prodaji od 2020 MFZ-KT2,53,4R32 - 0,650,44

Tabela: primerjava GWP pri spremembi plina v talni klimatski napravi 

2. TRDA PALICA – mehanizem kazni na področju ravnanja s F-plini

Države lahko kazni za kršitve evropske uredbe o toplogrednih plinih predpišejo po svoji presoji. Italijanska vlada je na primer v začetku leta 2020 za kršitve evropske uredbe o toplogrednih plinih št. 517/2014 napovedala kazni do 100.000 €. Evropska komisija je namreč julija 2019 pričela s postopki za ugotavljanje kršitev v Italiji in Romuniji, ker nista priglasili nacionalnih ukrepov glede kazni za kršitelje. Kot predpisuje evropska uredba, bi državi morale kazni uveljaviti že z januarjem 2017 a jo je, na primer Italija, pričela izvajati šele v začetku leta 2019. Kaznovali bodo tudi kršitve na področju F-plinov, vključno z njihovim namernim sproščanjem pri popravilih, preverjanjem in nadzorom puščanja sistema.

V Sloveniji je rokovanje s F-plini zakonsko skrbno urejeno, slovenska uredba je pričela veljati sredi septembra 2016. Skladno z Uredbo o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snoveh, je najvišja predpisna kazen za kršitelje uredbe 30.000 €.

Agencija republike Slovenije za okolje na svoji spletni strani redno objavlja seznam pooblaščenih podjetij in pooblaščenih serviserjev za namestitev, vzdrževanje, popravilo ali razgradnjo nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo ter toplotnih črpalk v skladu z 32. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS 60/16). Na seznamu objavljenem 6.2.2020 je bilo 1054 pooblaščenih serviserjev iz 672 pooblaščenih podjetij.

Za dodatne informacije lahko brezplačno pokličete prek telefonske številke 080 1959, svetovalo vam bo izkušeno osebje našega podjetja. 

 

 

22.04.2020

Vse pravice pridržane © Vitanest d.o.o., Industrijska cesta 1 F, Kromberk, 5000 Nova Gorica | Pravno obvestilo | Politika piškotkov | Politika zasebnosti | Izdelava spletnih strani: Carpediem d.o.o.

Klimatizacija
Ogrevanje s toplotno črpalko
Prezračevanje
Čistilniki zraka in sušilniki rok
Dodatna oprema
Potrebujem strokovno pomoč!
Instagram
Youtube